Strona główna > Przetargi
Aktualizacja: Mariusz Dunajko

 

Posiadamy w sprzedaży ON B0 (CN:2710 1943) BEZ boiokomponentów zalecany do silników diesla z popmowtryskiwaczami i systemem common rail.

 

 

PKS Łosice sp. z o.o. - sprzedaż biletów miesięcznych

 

na miesiąc: PAŹDZIERNIK 2020 r.

Biała Podlaska dworzec centrum

25.09.2020 r. w godz. 9:30 – 15:50

Łosice dworzec PKS

  28-30.09.2020 r. oraz 01 - 02.10.2020 r. w godz. 08:15 – 15:15.

ceny biletów miesięcznych pozostają bez zmiany tj. będą takie jak na marzec br.

 

Zapraszamy także do zakupu biletów miesięcznych poprzez aplikację e-podróżnika.

 

Przypominamy, że zakup biletów miesięcznych (szkolnych) - z ulgą ustawową, następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. 


Ogłoszenie o przetargu

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 22, 08 -200 Łosice; centrala 83 357 32 47, tel/fax 83 359 07 29; e-mail: info@pkslosice.home.pl, www. pkslosice.home.plogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 14.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest   prawo  wieczystego użytkowania  niezabudowanej nieruchomości - gruntu  o powierzchni 48  m 2 stanowiącej działkę 413/1 (powstałą z podziału działki 413),położonej  w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 14, dla której prowadzona jest KW SI2S/00015621/4 i której użytkownikiem wieczystym jest PKS , 08 – 200 Łosice, ul. Kolejowa 22. Działkaprzeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice pod usługi handlowe i gastronomiczne. Powyższą działkę można oglądać w każdy dzień roboczy w godzinach 8 - 14 po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem działu administracyjno – technicznego Panem Krzysztofem Romaniukiem tel. 601 891 133 lub 83 357 32 47 w. 15.
 2. Miastu i Gminie Łosice przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezbudowanej nieruchomości gruntowej.
 3. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości może nastąpić jeżeli Burmistrz Miasta i Gminy Łosice nie wykona prawa pierwokupu.
 4. Cena wywoławcza oferowanej działki wynosi 50 000,00 zł. netto, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
 5. Przetarg prowadzony jest w trybie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu  (Dz. U. z 1993 r. , Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).
 6. Prowadzącym przetarg jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach      Sp. z o.o.
 7.  Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 125/V/2020 oraz załącznikiem do Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa  Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o.
 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest : 
 1. Złożenie oferty na piśmie w języku polskim  w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta nabycia działki przy ul. Piłsudskiego 14 w Łosicach”.
 2. Wpłacenie wadium w pieniądzach (w formie przelewu )  w wysokości 10  % ceny wywoławczej t.j. 5 000,00 zł na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa nr 89803800070007441820000010 w Banku Spółdzielczym w Łosicach . Warunek wpłaty wadium uważa się za spełniony wówczas , gdy kwota wpłynie na rachunek bankowy sprzedającego do dnia 18.08.2020 r. do godz. 1100.
 3. Oferty złożone na piśmie powinny zawierać:
 1. Podstawowe informacje o oferencie – imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, nr NIP, Regon, odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz w przypadku pełnomocnika reprezentującego Oferenta – pełnomocnictwo,
 2. datę sporządzenia oferty i podpis uprawnionej osoby,
 3. proponowana cena nabycia działki nie niższa jak cena wywoławcza + podatek VAT w wysokości 23%,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i nie wnosi zastrzeżeń,
 5. oświadczenie, ze oferent jest związany ofertą do daty sporządzenia  notarialnej umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki,
 6. oświadczenie o poniesieniu  wszelkich kosztów związanych z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży w tym kosztów opłat notarialnych oraz dokonaniem zapłaty ceny nabycia pomniejszonej o wniesione wadium, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy.
 7. oświadczenie, że  oferent po nabyciu przedmiotu przetargu odgrodzi nabytą działkę najpóźniej do 31.12.2020 r.
 8. oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
 9. potwierdzenie dowód wpłaty – wadium.
 1. Otwarcie i wybór oferty:
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2020 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach  (świetlica – pok. nr 39) o godz. 1130. Otwarcie ofert jest jawne . W przypadku stwierdzenia, że oferta nie spełnia warunków ogłoszenia , komisja stwierdza nieważność oferty i w formie pisemnej zawiadamia oferenta o przyczynie nieważności oferty.
 2. Komisja spośród ważnych ofert dokonuje wyboru oferty, która zawiera najwyższą cenę. W wyniku ustaleń, że kilku oferentów zaproponowało tą samą cenę, prowadzący przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub prawo kontynuacji przetargu w formie licytacji z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów o którym mowa w ogłoszeniu, a wysokość minimalnego postąpienia wynosić będzie 1% ceny wywoławczej.
 3. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty prowadzący przetarg zawiadamia oferenta , który wygrał przetarg o wyniku przetargu.
 4. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny,
 5.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu , zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym Oferentem nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi w dniu sporządzenia aktu notarialnego. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedawcy.
 7. Oferent który wygra przetarg zobowiązany jest do :

a) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscuwyznaczonym przez sprzedającego,

 1. Informacji o przedmiocie przetargu udziela Pan Krzysztof Romaniuk pod numerem telefonu 83 3573247 w. 15 lub nr kom. 601 891 133 

 

 

 

                                                                                                                                                Zarząd Spółki

Pliki do pobrania

Ogłoszenie.pdf

pdf, 1.2 MB, 07/29/20, 30 pobrań

Mapa.pdf

pdf, 746.9 KB, 07/29/20, 33 pobrań

Ogłoszenie przetargu na wydzierzawienie pomieszczeń budynku administracyjnego PKS Łosice

o_f_e_r_t_a-_wynajem_pom._ii_piętra(1).pdf

pdf, 270.6 KB, 04/24/20, 68 pobrań

Ogłoszenie_dzierzawa_pomiesczeń_2020.pdf

pdf, 402.9 KB, 07/30/20, 26 pobrań