Strona główna > Ogloszenia
Aktualizacja: Mariusz Dunajko

 

Posiadamy w sprzedaży ON B0 (CN:2710 1943) BEZ boiokomponentów zalecany do silników diesla z popmowtryskiwaczami i systemem common rail.

 

 

PKS Łosice sp. z o.o. - sprzedaż biletów miesięcznych

 

na miesiąc: PAŹDZIERNIK 2020 r.

Biała Podlaska dworzec centrum

25.09.2020 r. w godz. 9:30 – 15:50

Łosice dworzec PKS

  28-30.09.2020 r. oraz 01 - 02.10.2020 r. w godz. 08:15 – 15:15.

ceny biletów miesięcznych pozostają bez zmiany tj. będą takie jak na marzec br.

 

Zapraszamy także do zakupu biletów miesięcznych poprzez aplikację e-podróżnika.

 

Przypominamy, że zakup biletów miesięcznych (szkolnych) - z ulgą ustawową, następuje po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. 


Oferta pracy

 

                   OGŁOSZENIE O PRACY- NABORZE NA STANOWISKO:

                                                  GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce pracy: PKS w Łosicach Sp. z o.o.

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Termin składania dokumentów: 2020-07-31

Zlecający: Prezes  Zarządu  PKS w Łosicach Sp. z o. o.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Na stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa umyślne,
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:

a )ukończyła  ekonomiczne  jednolite  studia  magisterskie,  ekonomiczne wyższe  studia  zawodowe,

    uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co

    najmniej 5-letnią praktykę  w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość 

    i posiada co najmniej 10-letnią praktykę w księgowości,

c) posiada co najmniej 3-letnią praktykę  na stanowisku kierowniczym,

d) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

e) posiada certyfikat księgowy  uprawniający  do  usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  albo

    świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane

    na podstawie odrębnych przepisów.

 1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień rachunkowości i innych  w przedsiębiorstwach ( spółkach         z o.o. ) transportowych realizujących usługi publicznego transportu zbiorowego ( np. PKS ).

b. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy – prawo zamówień publicznych oraz  rozporządzeń do tych ustaw,
 2. Znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń do ustawy,
 3. Znajomość ustawy o transporcie drogowym, prawo przewozowe oraz ustawy o publicznym transporcie drogowym,
 4. Znajomość ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzeń do ustawy,
 5. Znajomość ustawy o systemie oświaty, prawo oświatowe oraz o uprawnieniach do ulgowych przejazdów  środkami publicznego transportu zbiorowego,
 6. Znajomość rozliczania projektów ze środków rządowych, samorządowych ( UMW ) i UE,
 7. Biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Internet - znajomość obsługi pakietu MS Office ),
 8. Znajomość programów komputerowych związanych z księgowością , kadrami, płacami (preferowany programy firmy OPTIMA, Upgrade Comarch ) i Płatnik,
 9. Kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
 10. Samodzielność i dyspozycyjność,
 11. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych   i bankowych, 
 12.  Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów                    w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 13.  Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania    z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie obsługi księgowej PKS w Łosicach Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Spółki,
 3. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansowo-księgowym, w tym prawidłowości, rzetelności                          i legalności wykorzystania środków finansowych,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie wydatków, kosztów i dochodów oraz ich analiza oraz sporządzanie deklaracji, sprawozdań finansowych, bilansów, raportów zgodnych ze standardami              i wymogami dla spółki prawa handlowego ( Spółka z o.o. ).
 5. opracowanie wspólnie z Kierownikami  planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania planów rzeczowych, sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz analiz okresowych           z wykonania zadań i prognozowanych zmian w roku obrotowym, przygotowanie niezbędnych danych do sporządzania  planu finansowego,
 6. prowadzenie nadzoru w realizacji  spraw kadrowo–płacowych pracowników, w tym m.in. sporządzaniu list płac i prowadzeniu kart wynagrodzeń, prowadzeniu dokumentacji kadrowej pracowników,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki, sprawozdań do GUS zgodnie z wewnętrznymi przepisami
 8. sporządzanie bilansów i sprawozdań zbiorczych z realizacji planów,
 9. dekretacja i księgowanie dokumentacji finansowo księgowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 10. nadzór nad obsługą programu PŁATNIK – rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za pracowników,
 11. prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 12. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 13. sprawowanie kontroli pod względem formalnym, rachunkowym oraz zatwierdzanie do realizacji dowodów księgowych,
 14. zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych i mienia będącego w posiadaniu Spółki oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie,
 15. opracowywanie projektów uchwał organów Spółki związanych z zakresem działania finansowo-księgowego,
 16. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa Zarządu Spółki,
 17. stosowanie oraz prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji  oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
 18. prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
 19. nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji wyposażenia,
 20. nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 21. nadzorowanie przygotowania i realizacji umów cywilnoprawnych i ich obsługa księgowa,
 22. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 23. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań  pieniężnych,
 24. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 25. przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
 26. sporządzanie planu finansowego, analiza wykonania oraz wnioskowanie zmian w planie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
 27. sprawdzanie raportów kasowych ,
 28. prowadzenie pełnej ewidencji komputerowej wydatków i dochodów oraz kosztów i przychodów,
 29. sprawowanie kontroli zarządczej w obszarze swojego działania,
 30. opiniowanie projektów uchwał wywołujących skutki finansowe dla budżetu Spółki,
 31. współpraca z bankami i instytucjami finansowymi,
 32. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 33. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowo-księgowej,
 34. wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Zarząd Spółki należą do kompetencji głównego księgowego.

III. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczą się wobec kandydata postępowania karne, karnoskarbowe, dyscyplinarne,
 7. ewentualne referencje,
 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne winny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów - potwierdzone           za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Franciszek Kowaluk

Łosice, dn. 2020-07-08 r.                                                        Prezes Zarządu PKS w Łosicach Sp. z o.o.